• »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle
 • »
  «
  Sea turtle

username password
Navigation:  Home >> News >> News details
• Spanning Tree BCG-2404
Spanning Tree เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานกับลูกค้าที่ต้องการ ทำ Loop Back คือต้องการให้เครือข่ายมีเส้นทางสำรองเมื่อเครือขายหยุดทำงาน

Down Load Catalog ได้ที่นี่ : Click Catalog here

Spanning Tree
Spanning Tree Protocol ( STP ) เป็นโปรโตคอลที่มีไว้เพื่อป้องกันการเกิดลูปบนสวิตซ์ (การเกิด loop ซึ่งทำให้ไม่สามารถค้นหาเส้นทางการส่งข้อมูลระหว่างแหล่งกำเหนิดกับเป้าหมายได้และจะทำให้ระบบเครืองขายหยุดการทำงานทันที) ซึ่งการเกิดลูปบนสวิตซ์จะท้าให้เกิดปัญหาทำซ้ำของแพ็กเก็ต ( Duplicate Packet ) ซึ่งเป็นการท้าให้แพ็กเก็ตหรือเฟรมข้อมูลถูกคัดลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า และถูกส่งเข้าออก ไปมาระหว่างสวิตซ์หลายตัวที่เชื่อมต่อกันเป็นลูป
การเชื่อมต่อเป็นลูปเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง แต่บ่อยครั้งการเชื่อมต่อแบบเป็นลูปเป็นเรื่องที่จ้าเป็นเนื่องจากต้องการสร้างเส้นทางส้ารองในกรณีที่เกิดเส้นทางเชื่อมต่อหลักเกิดช้ารุดบกพร่อง ระบบ STP ที่ติดตั้งอยู่บนสวิตซ์สามารถตรวจพบความบกพร่องในลักษณ์นี้ จากนั้นมันจะเกิดเส้นทางส้ารองท้าให้การเชื่อมต่อระหว่างสวิตซ์ไม่เกิดการชะงัก ดังนั้นการเชื่อมต่อกันระหว่างสวิตซ์ในลักษณะลูปก็จะไม่เกิดผลเสียหายหากมีการติดตั้ง STP บนสวิตซ์
Spanning Tree Protocol
Spanning Tree Protocol ใช้มาตรฐาน IEEE802.1d เป็นรูปแบบการท้างานที่มีมาตั้งแต่อุปกรณ์ Bridge สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สวิตซ์เป็นแบบลูปปิดได้โดยไม่เกิดปัญหา เนื่องจากว่าภายใต้ระบบ Spanning Tree Algorithm ตัวสวิตซ์จะท้างานการค้านวณเส้นทางเพื่อหาค่า Path Cost ละก้าหนดการเชื่อมต่อระหว่างสวิตซ์ด้วยกันว่าจะก้าหนดให้เส้นทางใดเป็น Primary Link หรือ Main Link และเส้นทางใดเป็น Backup Link ซึ่งหากเส้น Link หลักเส้นใดเส้นหนึ่งเกิดปัญหา จะมีการค้านวณเส้นทางใหม่อย่างรวดเร็ว แล้วก้าหนดให้ Backup Link เป็น Link หลักในทันที วิธีการเช่นนี้เป็นหลักประกันว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อจะมีเส้นทางส้ารองเกิดขึ้น จึงท้าให้การเชื่อมต่อไม่สะดุด ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่ม Availability ของเครือข่าย

รูปที่ 1 แสดงการเชื่อมต่อแบบลูปภายใต้ Spanning Tree Protocol

โดยวิธีการนี้ Spanning Tree Protocol จะช่วยป้องกันปัญหา Link หลุดจนน้าไปสู่ความเสียหายได้อย่างไรก็ดีวิธีเช่นนี้มีจุดด้อยได้แก่ Spanning Tree ท้ำาให้มีการสูญเสียแบนด์วิดธ์ เนื่องจากการที่สวิตซ์ที่ใช้โปรโตคอลนี้จะต้องค้านวณเส้นทางที่เหมาะสมในขณะที่ท้างานในระยะแรก

รูปที่ 2 แสดงการท้างานของ Spanning Tree

ด้วยเหตนี้สวิตซ์ปกติที่ไม่มีฟังชั่น Spanning Tree จึงไม่สามรถเชื่อมต่อได้ ดวยเหตุนี้ทำให้กำลังได้รับความนิยมอยู่ขณนี้คือนำไปใช้กับการติดตั้งกล้อง IP camera เพื่อป้องกันสายขาดและสัญานภาพขาดหายได้ เพราะปัจจุบันราคาไม่ค่อยสูงมากนัก ทางบริษัทจึงนำเข้ามาผลิตภัณฑ์ภายใต้เชื่อแบรนด์ LinkPro รุ่น SGS-2402 มี 4 Ports SFP Sx/Lx และ 24 ports 10/100/1000Mbps Share มีคุณสมบัติต่างๆอีกดังต่อไปนี้
• Web-based Configuration and Management
• IEEE 802.1Q VLAN Tagging
• 802.1p Priority Queues
• Jumbo Frames
• Link Aggregation and Spanning Tree
• Quality of Service
• IGMP Snooping
• LACP, RSTP
• MAC Filtering
• Rate Limiting (Ingress rate and Egress rate)
• 802.1x Port-based Security
• Management: Port Mirroring, Password-protected Access, Port Settings
 
2010-07-18
free website stats program